नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग

साबिकको ठेगाना अनुसार हालको ठेगाना

यो सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा घटना दर्ता सूचना फाराम भर्न सहयोग होस् भनी उपलब्ध गराइएको हो। यद्यपि, यो सेवा अन्य सरोकारवाला निकायले पनि लिन सक्नुहुनेछ।
चेतावनी: त्रुटी हुन सक्ने हुनाले प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले रुजु गर्नुहोला।

साबिकको ठेगाना:    


हालको ठेगाना: